Browsing Tag

พระที่นั่งสรรเพชญปราสาท

บทความพิเศษ แนะนำที่เที่ยว

พระที่นั่งสรรเพชญปราสาท

พระที่นั่งสรรเพชญปราสาท สถานที่สำคัญรับแขกบ้านเมืองสมัยพระนารายณ์ พระที่นั่งสรรเพชญปราสาทจากประวัติพงศาวดาร หรืออีกชื่อหนึ่งเรียกว่า พระที่นั่งสรรเพชญมหาปราสาท เป็นพระที่นั่งองค์หนึ่งในพระราชวังสมัยกร […]…