|   Privacy Policy   |

1. นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท คอนเนคดี จำกัด “บริษัท” ตระหนักถึงความสำคัญของการปกป้องความเป็นส่วนตัวของข้อมูล บริษัทฯ เคารพความเป็นส่วนตัวและการรักษาความลับข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า เรามุ่งมั่นที่จะดำเนินการตามนโยบายแนวปฏิบัติและกระบวนการเพื่อปกป้องการเก็บรวบรวมการใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้เราโดยเป็นไปตาม Thailand Personal Data Protection Act (PDPA) 2019 บริษัทฯ ได้พัฒนานโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เพื่อให้ท่านเข้าใจว่าบริษัทฯ รวบรวมและเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล ซึ่งทำให้สามารถระบุถึงตัวบุคคลนั้นได้ เช่น ชื่อ สกุล ที่อยู่ วันเดือนปีเกิด เพศ ประวัติการศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ เลขประจำตัวประชาชน ที่เกี่ยวกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม

บริษัทฯ อาจจะมีการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านจากแหล่งต่าง ๆ โดยจะรวบรวมเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องเท่านั้นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เก็บรวบรวม ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ จัดเก็บนั้นครอบคลุมไปถึงกิจกรรมออนไลน์และออฟไลน์ เช่น เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน โซเชียลมีเดีย การมีส่วนร่วมของลูกค้า การเข้าถึงอาคาร และงานกิจกรรมต่าง ๆ (อาทิ เวิร์คช็อปและ งานสัมมนา)

ตัวอย่าง บริษัทฯ อาจจะจัดเก็บข้อมูลก็ต่อเมื่อ

– ท่านเยี่ยมชมและให้ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ และแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของบริษัทฯ

– ท่านเข้าร่วมกิจกรรมทางการตลาด เยี่ยมชมบูธ หรือเข้าร่วมกิจกรรมใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นการประชุม
เชิงปฏิบัติการ หรือนิทรรศการ หรือเข้าร่วมในแบบสอบถาม หรือการจับรางวัล

– ท่านสมัครงาน/ฝึกงาน กับ บริษัท คอนเนคดี จำกัด

บริษัทฯ อาจจะขอและ / หรือบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมากน้อยโดยขึ้นอยู่กับกิจกรรม ข้อมูลที่บริษัทฯ จะจัดเก็บ เช่น ข้อมูลชื่อและนามสกุล บริษัทฯ ตำแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล

บริษัทฯ อาจจะรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับบริการที่ท่านใช้และวิธีการใช้งานของท่าน ซึ่งข้อมูลเหล่านี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ข้อมูลอุปกรณ์ที่ท่านใช้สำหรับการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log) ข้อมูลการติดต่อและสื่อสารระหว่างท่านและผู้ใช้งานรายอื่น และข้อมูลจากการบันทึกการใช้งาน เช่น ตัวระบุอุปกรณ์ หมายเลข IP ของคอมพิวเตอร์ รหัสประจำตัวอุปกรณ์ ประเภทอุปกรณ์ ข้อมูลเครือข่ายมือถือ ข้อมูลการเชื่อมต่อ ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ ประเภทของเบราว์เซอร์ (Browser) ข้อมูลบันทึกการเข้าออกเว็บไซต์ ข้อมูลเว็บไซต์ที่ผู้ใช้งานเข้าถึงก่อนและหลัง (Referring Website) ข้อมูลบันทึกประวัติการใช้เว็บไซต์ ข้อมูลบันทึกการเข้าสู่ระบบ (Login Log) พฤติกรรมการใช้งาน (Customer Behavior) สถิติการเข้าเว็บไซต์ เวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ (Access Time) ข้อมูลที่ท่านค้นหา การใช้ฟังก์ชันต่าง ๆ ในเว็บไซต์ และข้อมูลที่บริษัทฯ ได้เก็บรวบรวมผ่านคุกกี้หรือเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายกัน

3. วัตถุประสงค์การใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล

– เพื่อตอบข้อซักถามต่าง ๆ ของท่าน

– เพื่อการให้บริการตามคำขอของผู้ใช้บริการตามที่ระบุไว้ ซึ่งรวมถึง การออกสำเนาที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ การแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูล
ส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการให้ถูกต้องสมบูรณ์ การดำเนินการลบ หรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ยกเว้นถ้าเป็นการเก็บตามที่กฎหมายกำหนด

– เพื่อจัดส่งจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการ

– เพื่อส่งจดหมายเชิญเข้าร่วมกิจกรรมทางการตลาด รวมถึงการส่งข้อมูลเพื่อยืนยันหรือยกเลิกสิทธิ์การเข้าร่วมผ่านทางอีเมลหรือข้อความทางโทรศัพท์

– เพื่อสร้าง พัฒนา และรักษาความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ใช้บริการ

– เพื่อศึกษาทำความเข้าใจความต้องการและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อบริษัทฯ

– บริษัทฯ อาจมีการอัปโหลดภาพกิจกรรมที่มีท่านอยู่ในภาพหรือความคิดเห็นของท่านบนเว็บไซต์และโซเชียลมีเดียแฟลตฟอร์มต่างๆของบริษัทฯ เพื่อตอบวัตถุประสงค์
ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมและสนับสนุนภาพลักษณ์ของบริษัทฯ

– เพื่อใช้พิจารณาในการสมัครงาน/ฝึกงาน คัดเลือกผู้สมัครงาน/ฝึกงาน การสัมภาษณ์ และดำเนินการเกี่ยวข้องกับการสมัครงาน/ฝึกงาน

4. ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลจะเป็นไปตามข้อกำหนดที่บริษัทฯ เก็บ ใช้งาน หรือเผยแพร่ตามประเภทการใช้งานของแต่ละชุดข้อมูลนั้น ซึ่งเจ้าของข้อมูลสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ผู้ควบคุมข้อมูล และ/หรือเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

5. สิทธิของเจ้าของข้อมูล

– เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้เก็บรวบรวมไว้ตามนโยบายฉบับนี้

– เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอาจให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของตนหรือที่เกี่ยวข้องกับตนไปยังผู้ควบคุมข้อมูลรายอื่น รวมถึงการขอรับข้อมูลที่ได้ส่งหรือโอนดังกล่าวโดยตรงจากผู้ควบคุมข้อมูลที่ส่งหรือโอนข้อมูลนั้นด้วย

– เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลดำเนินการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล หรือลบ หรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ตามที่กฎหมายกำหนด

– เมื่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเห็นว่าข้อมูลส่วนบุคคลของตนผิด ล้าหลัง ไม่ชัดเจน เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิแจ้งให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลดำเนินการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลนั้นให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดได้

– การร้องเรียนและรายงานปัญหาเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล
ติดต่อที่อีเมล info@connecd.co.th

– การขอใช้สิทธิ์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ติดต่อได้  2 ช่องทาง ดังนี้

1) อีเมล info@connecd.co.th

2) บริษัท คอนเนคดี จำกัด

768/9 ซอยพัฒนาการ 38, แขวงสวนหลวง, เขตสวนหลวง, กรุงเทพมหานคร 10250

6.การทบทวนและปรับปรุงนโยบายนี้

เอกสารนี้เป็นนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับลูกค้า vibecards ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 1/06/2566 เราขอสงวนสิทธิในการทบทวนและปรับปรุงนโยบายนี้ตามที่เห็นสมควร โดยจะได้แจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของนโยบายนี้ และอาจแจ้งเตือนท่านเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะ.