สถานการณ์ น้ำท่วมอยุธยา

เมื่อวันที่ 13 ต.ค 60 เวลา 09.30 น. มีการจัดประชุมป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมอยุธยา
ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัด

แก้ไขปัญหาน้ำท่วม น้ำท่วมอยุธยา อยุธยา

โดยนายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในการประชุมป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมอยุธยา
และพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สรุปข้อสั่งการดังนี้

1. ให้เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เฝ้าระวังพื้นที่รอบเกาะเมือง โดยเน้นจุดต่ำสุด และให้ดำเนินการป้องกันจัดทำแนวคันดิน/กระสอบทรายป้องกันน้ำท่วม เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่เกาะเมือง

2. ให้อำเภอที่ประสบอุทกภัย ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่โดยร่วมบูรณการกับท้องถิ่น/ชุมชนในการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วทันท่วงที

3. ให้เร่งดำเนินการช่วยเหลือและเยียวยา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยในพื้นที่ต่าง ๆ

4. ให้เตรียมพื้นที่อพยพในพื้นที่ ตามแผนหากต้องมีการดำเนินการอพยพผู้ประสบภัย โดยให้จัดเตรียมเครื่องอุปโภคบริโภค ที่นอน และสาธารณูปโภคให้ครบถ้วน เพื่อดูแลผู้อพยพให้ดีที่สุด

5. ให้จัดหาสุขาเคลื่อนที่ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่โดยเร่งด่วน

6. การกระจายน้ำเข้าทุ่ง นอกเหนือจากทุ่งรับน้ำทั้ง 7 แห่ง ขอให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด ร่วมกับโครงการชลประทาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าไปทำความเข้าใจกับผู้นำท้องถิ่น เกษตรกรในพื้นที่ เพื่อไม่ให้เกิดความเดือดร้อนกับพี่น้องประชาชน รวมทั้งสิ่งสาธารณูปโภคต่าง ๆ

สุดท้ายนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขอขอบคุณทุกส่วนราชการ
ทั้งภาครัฐและเอกชน มูลนิธิ และอาสาสมัคร ที่ร่วมช่วยกันปฏิบัติงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมอยุธยา
ร่วมทั้งช่วยเหลือพี่น้องประชาชน

ข้อมูลจาก : line อย.กรมการ จ.กรุงเก่า (หัวหน้า ปภ.อยุธยา)