ว่าด้วยเรื่อง “ราชวงศ์”


“ราชวงศ์” สมัยอยุธยา เริ่มจาก

ราชวงศ์ อู่ทอง ปกครอง 2สมัย  สมัยที่ 1 ปกครอง 20 ปี มีกษัตริย์ 2 พระองค์ คือ 
 1 สมเด็จพระรามาธิบดีที่1  ( พระเจ้าอู่ทอง )  ครองราชย์  20  ปี
2. สมเด็จพระราเมศวร  ครองราชย์ครั้งที่1 ไม่ถึง ปี ก็โดน ชิงอำนาจ เปลี่ยนราชวงศ์ใหม่
ราชวงศ์สุพรรณภูมิ  เข้าปกครอง 2 ครั้ง  ครั้งแรก 18 ปี
มีกษัตริย์ปกครองในครั้งแรก 2พระองค์คือ

1.  สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1 (ขุนหลวงพระงั่ว )  ครองราชย์  18 ปี
2.  สมเด็จพระเจ้าทองลั่น (เจ้าทองจันท์ )                    ครองราชย์  7  วัน

สมัยที่ 1 ราชวงศ์สุพรรณภูมิ ปกครอง 18 ปี จาก พ.ศ.  1913-1931 แล้วถูกราชวงศ์อู่ทองชิงอำนาจกลับมาอีกครั้ง
 ราชวงศ์อู่ทอง สมัยที่ 2  ครองราชย์ 21 ปี  มีกษัตริย์ 2 องค์ คือ 
1. สมเด็จพระราเมศวร สมัยที่ 2 ครองราชย์ 7 ปี
2. สมเด็จพระราม ราชาธิราช     ครองราชย์ 14 ปี
รวมราชวงศ์อู่ทองครองราชย์ 2ครั้ง 41 ปี มีกษัตริย์ 3 องค์ และสิ้นสุดราชวงศ์

 

ราชวงศ์ สุพรรณภูมิ สมัยที่ 2 กลับมาใหม่ยิ่งใหญ่กว่าเดิม ครั้งที่2 ครองราชย์ 160 ปี
1.สมเด็จพระอินราชาธิราช  ( พระนครินทราธิราช ) ครองราชย์           15     ปี
2. สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2 (เจ้าสามพระยา )       –                     24    ปี
3.สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ                                         –                40     ปี
4. สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 3                                     –                 3      ปี
5.สมเด็จพระรามาธิบดีที่2 (พระเชษฐาธิราช )                –                   38     ปี
6.สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 4 (หน่อพุทธางกูร )          –                   4       ปี
7. สมเด็จพระรัษฎาธิราชกุมาร                                          —              4       เดือน
8.  สมเด็จพระไชยราชาธิราช                                             –             13      ปี
9.  สมเด็จพระยอดฟ้า (พระแก้วฟ้า )                                  –              2        ปี
10.สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ์                                               –             20       ปี
11. สมเด็จพระมหินทราธิราช                                            1 ปี ( เสียกรุงครั้งที่ 1)
 ราชวงศ์สุพรรณภูมิปกครอง 2 สมัย รวม   178 ปี เสียกรุงครั้งที่ 1 เมื่อ พ.ศ. 2112
   
ราชวงศ์สุโขทัย ปกครอง  61  ปี  มีกษัตริย์ 7 พระองค์
1.พระมหาธรรมราชาธิราช                     ครองราชย์                   21           ปี
2. สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ( กู้กรุงครั้งที่ 1 )                           15           ปี
3. สมเด็จพระเอกาทศรถ                                                            5            ปี
4.สมเด็จพระศรีเสาวภาคย์                                            ไม่ถึงปี
5. สมเด็จพระเจ้าทรงธรรม                                                          17         ปี
6. สมเด็จพระเชษฐาธิราช                                                            1          ปี
7. สมเด็จพระอาทิตยวงศ์                                                            36         (วัน )
 ราชวงศ์สุโขทัยปกครองจาก พ.ศ. 2112-2172 รวม 61 ปี สิ้นสุดราชวงศ์
      
ราชวงศ์ปราสาททอง  ปกครอง      58  ปี มีกษัตริย์ 4 พระองค์
1. สมเด็จพระเจ้าปราสาททอง                            ครองราชย์       27    ปี
2. สมเด็จเจ้าฟ้าไชย                                                                  2    (วัน )
3. สมเด็จพระศรีสุธรรมราชา                                                      3    ( เดือน )
4. สมเด็จพระนารายณ์ มหาราช                                                 32    ปี

ราชวงศ์ปราสาททองครองราชย์ จาก พ.ศ.2172-2231 รวม 58 ปี สิ้นสุดราชวงศ์ 

ราชวงศ์บ้านพลูหลวง ปกครอง   79   ปี มีกษัตริย์ 6 พระองค์
1.สมเด็จพระเพทราชา ครองราชย์  15 ปี
( องค์นี้มีการจัดการปกครองในสมัยพระองค์ด้วย จะนำมาเล่าให้ทราบโอกาสต่อไป )
2. สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 8 ( พระเจ้าเสือ )    ครองราชย์                   5    ปี
3.สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่  9  ( พระเจ้าท้ายสระ )                              24    ปี
4 . สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ                                                      26  ปี
5.   สมเด็จพระเจ้า อุทุมพร (ขุนหลวงหาวัด )                                      2    (เดือน )
6. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระที่นั่งสุริยาสน์อมรินทร์  (พระเจ้าเอกทัศน์ )   9     ปี
 ( เสียกรุงครั้งที่ 2  เมื่อ 2310 )
ราชวงศ์บ้านพลูหลวง ปกครองจาก พ.ศ. 2231- พ.ศ.2310 สิ้นสุดราชวงศ์
แสดงความคิดเห็น