วัดธรรมิกราช จ.พระนครศรีอยุธยา


วัดธรรมิก​ราช​

วัดธรรมิกราช ตั้งอยู่ในเขตตำบลท่าวาสุกรี​ มีฐานะเป็นพระอารามหลวงในสมัยอยุธยาอยู่ติดกับพระราชวังโบราณทางด้านทิศตะวันออก

เมื่อรบกับพม่าพ. ศ. 2310 วัดนี้ถูกเพลิงไหม้เสียหายและทิ้งร้างไปชั่วระยะเวลาหนึ่งปัจจุบันเป็นวัดมีพระสงฆ์ฝ่ายมหานิกายจำพรรษาอยู่ ภายในวัดปรากฏโบราณสถานที่สำคัญได้แก่พระวิหารทรงธรรมซึ่งเป็นวิหารขนาดใหญ่พระมหากษัตริย์สมัยกรุงศรีอยุธยาจะเสด็จมาฟังพระธรรมเทศนา วันธรรมะสวนะเป็นประจำโดยเสด็จเข้าทางประตู 4 ชัยพัฒน์ภายในพระวิหารเคยประดิษฐานพระประธานสัมฤทธิ์ที่มีขนาดใหญ่มาก

ในพงศาวดารเหนือระบุว่าเป็นวัดที่สร้างขึ้นก่อนการสถาปนากรุงศรีอยุธยา โดยพระยาธรรมิกราชพระราชโอรสของพระเจ้าสายน้ำผึ้ง เดิมชื่อวัดมุกคราชภายหลังและเปลี่ยนชื่อเป็นวัดธรรมิกราชตามชื่อผู้สร้าง

ปัจจุบันเหลือเพียงส่วนพระเศียรที่ถูกนำไปเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา

นอกจากนี้ภายในวัดยังมีเจดีย์ประธานซึ่งที่ฐานมีประติมากรรมปูนปั้นรูปสิงห์ประดับโดยรอบ

จากการขุดตรวจสอบพบว่าองค์ที่เห็นอยู่ในปัจจุบันได้สร้างครอบทับเจดีย์ทรงกลมขนาดเล็ก

เปรียบเทียบได้กับเจดีย์ที่สร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนต้นส่วนฐานประทักษิณที่มีการประดับรูปสิ่งนั้นสร้างขึ้นเพิ่มเติมในระยะหลังหลังรัชกาลสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททองซึ่งมี พระราชนิยมศิลปกรรมแบบเขมร

ส่วนพระอุโบสถตั้งอยู่ทางด้านทิศใต้ของวิหารทรงธรรม สร้างขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นทางด้านทิศเหนือของเจดีย์ประธานเป็นวิหาร ภายในประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ก่ออิฐถือปูนสมัยอยุธยาหันพระพักตร์ไปทางทิศเหนือที่ฝ่าพระบาทมีร่องรอยการประดับตกแต่งด้วยการปิดทองประดับกระจก

แสดงความคิดเห็น