วัดดุสิดาราม จ.พระนครศรีอยุธยา


วัดดุสิดาราม จ.พระนครศรีอยุธยา วัดนี้มีความเกี่ยวข้องทางประวัติศาสตร์ คือ เจ้าแม่วัดดุสิต ผู้เป็นพระนมเอกของสมเด็จพระนารายณ์ และเป็นแม่ของออกญาโกษาธิบดี (เหล็ก)กับ ออกญาโกษาธิบดี (ปาน)

เป็นวัดที่ตั้งใกล้กับตำหนักเจ้าแม่วัดดุสิต ซึ่งเป็นตำหนักที่สมเด็จพระนารายณ์ปวดเกล้าให้สร้างเพื่อเป็นที่พำนักแก่พระนมของพระองค์ วัดนี้สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนกลางราวปี พ.ศ.2100 ต่อมาได้มีการบูรณะในสมัยอยุธยาตอนปลายเป็นการปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ราวรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าท้ายสระไม่ก็รัชสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ เพราะลักษณะของเจดีย์ประธานเป็นงานที่นิยมในยุคสมัยนั้น

วัดนี้มีสิ่งที่น่าสนใจ ประกอบไปด้วยเจดีย์ประธานเป็นเจดีย์ทรงระฆัง ลักษณะคล้ายเจดีย์วัดใหญ่ชัยมงคล​

ตั้งอยู่บนฐานประทักษิณ มีบันไดทางขึ้นลงโดยรอบ

วัดดุสิตาราม

มีเจดีย์บริวารที่มุมทั้ง 4 ส่วนล่างของเจดีย์เป็นฐานรูปแปดเหลี่ยม

วัดดุสิตาราม

ลดหลั่นขึ้นไปรองรับมาลัยแถว

ด้านบนเป็นองค์ระฆังทรงเรียว

 

ถัดขึ้นไปเป็นบัลลังก์ย่อมุมไม้สิบสอง รองรับเสาหานที่ล้อมรอบก้านฉัตร

ถัดขึ้นไปเป็นปล้องไฉนและปียอด ด้านหน้าเจดีย์ประดิษฐานพระพุทธรูปหินทราย

 

สิ่งที่น่าสนใจต่อมาคือพระอุโบสถ

เป็นศิลปะสมัยอยุธยาตอนปลาย ตั้งอยู่บนฐานที่แอ่นโค้ง

ด้านหน้ามีหลังคารอ’รับด้วยเสาพาไล หัวเสาประดับกลีบบัวปูนปั้น

หน้าบันไม้จำหลัก ลายกนก

ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปั้นสมัยอยุธยา รอบพระอุโบสถมีใบเสมาหินทรายสีขา วสมัยอยุธยาตอนปลาย

ตั้งอยู่บนฐานบัวปูนปั้น สิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างคือศาลาวัด ที่ภายในประดิษฐานรอยพระพุทธบาทหินทรายสีขาวสมัยอยุธยาตอนปลายและใบเสมาหินทรายแดง

 

แสดงความคิดเห็น